Ogólne > Praca w Danii

Rynek pracy - wiadomości w pigułce

(1/6) > >>

MargaretMitchell:
Polacy przez co najmniej 2 lata od dnia wstąpienia Polski do UE będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę i pobyt. Podjęcie pracy, także sezonowej, wymaga uzyskania stosownego zezwolenia. Podjęcie pracy bez wymaganego zezwolenia jest nielegalne.
Obywatele polscy mający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez okres 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. Mają w tym czasie dostęp do ofert pracy w duńskich urzędach pracy (Arbejdsformidlingen).

Poszukiwani pracownicy

Możliwości otrzymania pracy w Danii są bardzo ograniczone. Jeżeli na rynku występuje zapotrzebowanie na określone profesje, wówczas pojawia się szansa znalezienia pracy. W innych przypadkach szanse mają tylko profesjonaliści i osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. Popularne są wyjazdy do pracy sezonowej w gospodarstwach rolnych.

Pobyt

Obywatele polscy mający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez okres 6 miesięcy w celu poszukiwania pracy. Mają w tym czasie dostęp do ofert pracy w duńskich urzędach pracy (Arbejdsformidlingen).

Pozwolenie na pobyt wydaje Duński Urząd Imigracyjny (Udlændingestyrelse).

Pracownicy pochodzący z Polski mogą otrzymać pozwolenie na pracę i pobyt w Danii pod warunkiem, że otrzymają oni pracę na pełny etat. Kwestię tę reguluje zbiorowy układ pracy. Osoby starające się o pracę w Danii nie mogą jej podjąć zanim nie otrzymają pozwolenia na pobyt wydanego przez Duński Urząd Imigracyjny. Pozwolenie to dotyczy tylko tych zawodów, dla których jest wydawane. Jeżeli dana osoba otrzyma nową pracę musi wystąpić o nowe pozwolenie na pobyt. Jeżeli okres zatrudnienia wygaśnie lub praca zostanie zakończona w inny sposób, wówczas pozwolenie na pobyt zostaje cofnięte.

Członkowie rodzin osób poszukujących pracy w Danii mogą im towarzyszyć pod warunkiem, że posiadają oni zakwaterowanie zgodne ze standardem obowiązującym w Danii.

Obywatele UE/EOG mogą przebywać w celach turystycznych w Danii maksymalnie przez 3 miesiące, natomiast osoby poszukujące pracy mogą przebywać maksymalnie do 6 miesięcy pod warunkiem, że będą w stanie samodzielnie się utrzymać.

1 lipca 2002 r. w Danii ustanowiono specjalne przepisy dotyczące branż, w których występuje niedobór kadr (jobkort-ordning). Oznacza to, że obcokrajowiec, który otrzyma pracę w takiej branży może natychmiast otrzymać pozwolenie na pracę. Przepisy te mają zastosowanie do niektórych sektorów przemysłu, pracowników naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, lekarzy i pielęgniarek. Dla tych grup zawodowych pozwolenie na pobyt może zostać wydane maksymalnie na 3 lata.

Procedura wydania pozwolenia na pobyt

Aby otrzymać pozwolenie na pobyt dana osoba musi posiadać konkretną ofertę zatrudnienia lub umowę o pracę u konkretnego pracodawcy. Jednakże przez pierwsze 6 miesięcy po wjeździe na teren Danii, osoba pracująca nie musi posiadać pozwolenia na pobyt. Jest to czas, który zainteresowane osoby powinny wykorzystać na poszukiwanie pracy.

Pozwolenia na pobyt i pracę wydawane są zazwyczaj nie dłużej niż na 1 rok i nigdy nie na dłużej niż na czas określony w umowie o pracę.

W odniesieniu do polskich pracowników wniosek o przyznanie prawa pobytu i pracy składany jest zazwyczaj w ambasadzie/konsulacie duńskim w Warszawie (ul. Rakowiecka) 19 przed wyjazdem do Danii. Wniosek (formularz dostępny w konsulacie w Warszawie) musi zawierać poza paszportem i fotografią kopię kontraktu lub umowy, informację na temat warunków płacowych i socjalnych oraz dokładny opis wykonywanej w Danii usługi (patrz http://www.ambwarszawa.um.dk).

Wydanie zezwolenia wiąże się bezpośrednio z charakterem świadczonej pracy. Przepisy duńskie mówią o zatrudnianiu pracowników z zagranicy w tych dziedzinach, w których wymaga tego interes gospodarczy państwa. Chodzi głównie o kadrę kabusewniczą oraz specjalistów. Duński Urząd Imigracyjny przed wydaniem ostatecznej decyzji zasięga opinii jednego z regionalnych urzędów pracy oraz właściwych ze względu na rodzaj wykonywanej pracy związków zawodowych. Na ogół opinia tych dwóch instytucji decyduje o przyznaniu lub nie prawa do pobytu i pracy.

Procedura przyznania prawa do pobytu i pracy trwa około 2 miesięcy. Odpowiedź udzielana jest przez ambasadę lub urząd konsularny, w którym wniosek został złożony. Od negatywnej decyzji Urzędu Imigracyjnego można się odwołać za pośrednictwem duńskiej placówki dyplomatycznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Danii.

Jeżeli osoba zamierza zmienić pracodawcę, musi ponownie ubiegać się o o przedłużenie pozwolenia na pracę i pobyt. Wniosek o przedłużenie składany jest bezpośrednio w Urzędzie Imigracyjnym w Kopenhadze lub na posterunku policji, w zależności od miejsca pobytu, najpóźniej 15 dni przed upływem ważności posiadanego pozwolenia.


Pozwolenie na pracę

Przed rozpoczęciem pracy w Danii osoby poszukujące pracy muszą posiadać pozwolenie na pobyt (patrz wyżej) i pozwolenie na pracę. Nie ma opłat w związku z uzyskaniem pozwolenia na pracę.

Osoby starające się o pracę powinny wysłać formularz zgłoszeniowy do najbliższej duńskiej ambasady (patrz wyżej), Duńskiego Urzędu Imigracyjnego (Danish Imigration Service, Ryesgade 53, 2100 Copenhagen) lub lokalnego posterunku policji w Danii.
W wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli brak jest umowy o pracę, przypadek taki może zostać rozpatrzony przez lokalne władze.

Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt i pracę należy dokonać rejestracji w lokalnym biurze rejestrowym. Uzyskuje się wówczas numer do celów ubezpieczenia społecznego (numer CPR). Jest on niezbędny np. przy korzystaniu z publicznej opieki zdrowotnej.

Procedura dla pracodawców poszukujących pracowników będących obywatelami Polski
Pracodawca musi wypełnić formularz informacyjny i wysłać go do Duńskiego Urzędu Imigracyjnego oraz częściowo wypełnić formularz i wysłać go do osoby poszukującej pracy (patrz). Praca musi być w pełnym wymiarze (37 godzin tygodniowo).

Pracodawca musi podpisać zbiorowy układ pracy lub też dana praca musi być wykonywana w odpowiednich warunkach zgodnie z duńskimi wymogami pracy i wynagrodzenia.

Pracodawca musi być zarejestrowany zgodnie z prawem podatkowym.

Pracodawca nie może angażować się w strajki, lokaut i pikiety.

Formularze wniosków dla pracodawców dostępne są ma stronach Duńskiego Urzędu Imigracyjnego: http://www.udlst.dk.


Prawo pracy


Umowa o pracę

Minimalny wiek na zawarcie umowy o pracę to 15 lat. Umowa o pracę może zostać zawarta zarówno pisemnie, jak i ustnie. Jednakże, jeśli umowa została zawarta na dłużej niż miesiąc i więcej niż 8 godzin tygodniowo, pracodawca musi sporządzić umowę o pracę lub dostarczyć pisemne potwierdzenie zatrudnienia.

Umowa o pracę powinna zawierać szczegóły dotyczące wynagrodzenia, miejsca pracy, godzin pracy, urlopu oraz okresu wypowiedzenia, a także specyfikację układów zbiorowych regulujących dany rodzaj pracy i zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony nie może przekraczać 3 miesięcy. Okres wypowiedzenia w tym wypadku wynosi 14 dni. Jednakże za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia może być krótszy.

Warunki zawarte w umowie nie mogą być mniej korzystne niż przyjęte dla określonej branży.

Jeśli zatrudnienie trwa dłużej niż miesiąc i przeciętny wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 8 godzin tygodniowo, pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi informacje o danym miejscu pracy, zakresie obowiązków i nazwie stanowiska piastowanego przez pracownika, terminie rozpoczęcia pracy, okresie trwania zatrudnienia (jeśli jest to umowa na czas określony), urlopie i wynikających z niego prawach, okresie wypowiedzenia umowy, wynagrodzeniu za pracę i zasadach wypłacania wynagrodzenia, godzinach pracy, specyfikacji układu zbiorowego regulującego dany typ pracy.

Praca w domu

Najlepszym przykładem charakteryzującym sytuację osoby wykonujące pracę w domu są opiekunki do dzieci. Opiekunki zazwyczaj mają pod opiekę od 5 do 10 dzieci pod swoim dachem. W Danii jest zarejestrowanych około 20 000 opiekunek. Są one nadzorowane przez lokalne instytucje, które często dokonują inspekcji ich domów. Domy opiekunek muszą spełniać określone wymagania, takie jak np. odpowiednie warunki sanitarne, przyjazne otoczenie, miejsce i przedmioty do zabawy. Opiekunki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Au pair

Au pair mieszka z rodziną duńską, której pomaga w obowiązkach domowych (sprzątanie, gotowanie oraz opieka nad dziećmi) otrzymując w zamian wyżywienie, zakwaterowanie oraz kieszonkowe, od którego musi opłacić podatek!

Au pair pracuje nie więcej niż 5 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Dodatkowo czasami zajmuje się dziećmi wieczorami.

Obowiązkiem au pair jest uczęszczanie na lekcje językowe.

Minimalny wiek dla au pair w Danii to 17 lat, jednakże większość agencji pośredniczących przyjmuje osoby od 18 roku życia.

Czas pracy

Tydzień pracy w Danii wynosi 37 godzin. Jednakże pracownicy wykonujący swoje obowiązki na zmiany lub pracujący w nocy pracują mniej niż 37 godzin tygodniowo. Pracownikowi przysługuje 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu 24 godzin oraz 1 dzień odpoczynku na 7 dni, licząc od następnego dnia po ostatni dniu wolnym od pracy. Zasady te nie obowiązują we wszystkich sektorach, np. w rolnictwie.

Większość układów zbiorowych stanowi, że normalny dzień pracy powinien zawierać się między 7.00 a 18.00.

Praca nocna nie jest zabroniona, jeśli pracodawca udowodni, że istnieje taka potrzeba. Nie można zatrudniać pomiędzy godziną 20.00 a 6.00 młodzieży poniżej 18 roku życia.

Umowa na pół etatu przewiduje pracę w wymiarze 15 – 30 godzin tygodniowo.

Nadgodziny

Nadgodziny wynoszą 150% lub 200% podstawowej stawki.

Definicja nadgodzin uzależniona jest od tego, co stanowią układy zbiorowe. Jedne stanowią, że nadgodziny są to godziny wypracowane w okresie całego tygodnia, inne przyjęły, że nadgodziny są to godziny, jakie zostały przepracowane ponad normę w ciągu dnia.

Wynagrodzenie

W Dani nie wprowadzono minimalnej pensji dla całego rynku pracy. Układy zbiorowe ustanawiają minimalne pensje oddzielnie dla poszczególnych sektorów.

Wynagrodzenie ustalane jest przeważnie jako stawka za miesiąc, dzień lub godzinę (wypłacane raz lub dwa razy w miesiącu).

Pracodawca wypłaca pensją po odliczeniu podatku.

Święta narodowe, będące dniami wolnymi od pracy:

Nowy Rok,
Wieki Czwartek,
Wielki Piątek,
Poniedziałek Wielkanocny,
Czwarty Piątek po Wielkanocy,
Czwartek Wniebowstąpienia,
Dzień Konstytucji 5 czerwca,
Boże Narodzenie (25, 26 grudnia).
Praca w czasie Świąt Państwowych uprawnia do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 200%.

Urlop wypoczynkowy

Każdemu pracownikowi z przynajmniej rocznym stażem pracy przysługuje 30 dni płatnego urlopu. Pracownik, który w roku poprzedzającym chęć skorzystania z urlopu wypoczynkowego nie był zatrudniony, ma prawo do 30 bezpłatnych dni urlopu.

Urlop musi być wykorzystany między 2 maja obecnego roku a 1 maja przyszłego roku. Z 15 dni urlopu pracownik powinien skorzystać w okresie między 2 maja a 30 września.

Bezrobotnym przysługuje prawo poboru zasiłku na wakacje.

Urlop chorobowy

Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości pensji przez 52 tygodnie w ciągu 18 miesięcy (jeśli pracownik pozostawał w stosunku pracy przez co najmniej 13 miesięcy przed chorobą i przepracował nie mniej niż 120 godzin). Wysokość zasiłku nie może jednak przekroczyć 3 267 DKK na tydzień bądź 88.30 DKK za godzinę.

Urlop macierzyński

Kobiety są uprawnione do 4-tygodniowego (czasami 8-tygodniowego) urlopu przed urodzeniem dziecka i zobligowane do 2-tygodniowego urlopu po pojawieniu się dziecka. Następnie wedle uznania matce przysługuje 12 tygodni urlopu macierzyńskiego. W momencie uzyskania przez dziecko 14 tygodnia życia, rodzicom przysługuje jeszcze 32 tygodniowy urlop. Jedno z rodziców może wykorzystać 32 tygodnie urlopu lub oboje po 16 tygodnie każde. Omawiane 32 tygodnie mogą zostać przedłużone o 8 tygodni. Zasady te odnoszą się także do adopcji.

Aby skorzystać ze wspomnianych wyżej przywilejów, osoba korzystająca z tego rodzaju urlopu musi być związana z rynkiem pracy co najmniej 13 tygodni i mieć przepracowanych nie mniej niż 120 godzin.

Urlop rodzicielski

Zgodnie z prawem jednemu z rodziców przysługuje 10-tygodniowy urlop rodzicielski, który może zostać podzielony między rodziców. Urlop ten przysługuje rodzicom, których pociechy są w wieku do 8 lat.

Ponadto, urlop rodzicielski może zostać udzielony na okres od 13 do 52 tygodni.

Ustanie stosunku pracy

Pracodawca może zwolnić pracownika z pracy, jeśli występuje ku temu rzeczywiste przyczyna. Może on również zagrozić pracownikowi zwolnieniem na wypadek powtarzających się nieprawidłowości ze strony pracownika. Ma to miejsce w ekstremalnych przypadkach, np. jeśli pracownik popełnił przestępstwo.

Jeśli okaże się, że zwolnienie było nieuzasadnione, pracownikowi należy się odszkodowanie (w wysokości od miesięcznego wynagrodzenia do trzy miesięcznej pensji, w zależności od stażu pracy).

Zgodnie z duńskim prawem pracowników biurowych obowiązują następujące zasady:

-miesięczny okres wypowiedzenia,
-rezygnacja powinna zostać przedstawiona w formie pisemnej co najmniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego rzeczywistą rezygnację.
W pewnych okolicznościach w umowie o pracę można zawrzeć dłuższy okres wypowiedzenia, który w takim samym stopniu obowiązuje obie strony.

„Białych kołnierzyków” oraz ich pracodawców obowiązuje 77 dni-owy okresu wypowiedzenia, jeśli pracują do 6 miesięcy i pół roku, jeśli zatrudnieni są przez okres dłuższy niż 9 lat.

Uznawanie dyplomów i kwalifikacji

Ogólny system wzajemnego uznanie dyplomów kwalifikacji do celów zawodowych oraz akademickich działała na terenie całej UE.

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w Danii
Tatjana MILCEVIC
Ministry of Education
Danish Centre for Assessment of Foreign
Qualifications
Fiolstræde 44
DK – 1171 KOBENHAVN K
Tel.: +45 33.95 70.00 / +45 33.95.70.69
Fax : +45 33.95.70.01
E-mail: Tatjana.Milcevic@uvm.dk
Website: http://www.cvuu.dk

Warto wiedzieć

Waluta: korona duńska (DKK); 1 DKK = 100 oere;
1 EUR = ok. 7,5 DKK
Język urzędowy: duński
Wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn – 67 lat

Prawo do emerytury nabywa się już po 3 latach zamieszkiwania w Danii w okresie od 15 do 67 roku życia, jeśli w tym czasie opłacało się składki. Natomiast emeryturę w pełnym wymiarze otrzymuje się, jeśli w w/w okresie zamieszkiwało się w Danii przez 40 lat. W Danii funkcjonuje jeszcze emerytura uzupełniająca - uprawnienia do niej nabywają pracownicy w wieku 16-66 lat zatrudnieni co najmniej w wymiarze 9 godzin tygodniowo.
Emeryci mogą kontynuować zatrudnienie i osiągać dodatkowy dochód, jeśli roczny przychód z tytułu zatrudnienia nie przekracza 23.393 EUR (176.100 DKK) dla osoby samotnej lub 17.920 EUR (134.900 DKK) dla osoby zamężnej/żonatej. Po przekroczeniu wymienionych kwot wynagrodzenie emeryta ulega obniżeniu o 60%.

Źródła:
EURES - http://europa.eu.int/eures/index.jsp
EURES w Polsce - http://www.eures.praca.gov.pl/
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - http://www.msz.gov.pl/

Adresy stron internetowych, na których dostępne jest więcej informacji

Zasady otrzymania pozwolenia na pracę i pobyt - Duński Urząd Imigracyjny http://www.udlst.dk
Ustalenia dotyczące dostępu do duńskiego rynku pracy po rozszerzeniu UE - Duński Urząd Pracy - http://www.bm.dk
Wytyczne dla pracowników z nowych krajów członkowskich dotyczące poszukiwania pracy w Danii – Duńskie EURES - http://www.eures.dk
Informacja dotyczących przesiedleń do Danii - http://www.denmark.dk
Informacje na temat rynku pracy w Danii – Ministerstwo Nauki, Technologii i Innowacji - http://www.workindenmark.dk/
Ambasada Danii w Warszawie - http://www.ambwarszawa.um.dk/da/

MargaretMitchell:
Najpopularniejsze wyszukiwarki ofert pracy:

http://www.pracaweuropie.edu.pl/wyszukiwanie_dania.html

jeszcze jeden przydatny link:  http://www.optistaff.pl/index.php?p=main

caramints:
Świetny opis, i bardzo dobre zebranie informacji. Jedyna uwaga jaka mam jest zmiana nazwy Arbejdsformidling na Jobnet.dk, która weszła w życie w tym roku. Jeżeli chcesz przejrzec oferty pracy Jobnet-u musisz wiedzieć, ze są to ogłoszenia najczesciej napisane po duńsku. Polsko jezyczna wersje tej strony można znalezc pod www.workimport.dk i w gornym rogu nacisnac polska flagę. Zawsze trzeba pamietac o umowie o zatrudnienie, czesto ta umowa jest kluczem do jakichkolwiek praw przy zwolnieniu. Urzędy lokalne, ktore Margaret wyzej opisuje to gminy po duńsku "kommune", oni są także zobowiązani do znalezienia tłumacza jeżeli nastapia problemy z komunikacja. Po otrzymaniu duńskiego numeru PESEL (cpr nummer) przysługuje tobie automatycznie pracownik socjalny (sagsbehandler/socialrådgiver) który także w warunkach skomplikowanych komunikacja musi wezwać tłumacza. Osoba ta może tobie pomoc w sprawach związanych z twoim i twojej rodziny pobytem w Danii. Np. Zapisanie do przedszkola, dodatek na dziecko itd.
Jeszcze jedna sprawa warta wspomnienia jest to, ze dla osób bedacych tu tymczasowo jest zwolninie podatkowe do 650kr. dziennie, o tym musisz porozmawiać ze swoim pracodawca lub lokalnym urzędem podatkowym (SKAT). Warto wiedzieć.

to tylko dodatek do tego super watku  ;)   
Pozdrawiam

MargaretMitchell:
Jeszcze kilka ciekawych informacji:  http://www.workimport.dk/archive/PDF/Workindenmark_PO_72.pdf

MargaretMitchell:
Poszukiwanie pracy
Niezbędny jest pewien poziom znajomości języka duńskiego

Znalezienie pracy może być trudne, jeśli nie znają Państwo języka duńskiego na odpowiednim poziomie. Wymagany poziom znajomości języka duńskiego jest różny w zależności od rodzaju pracy. Jednak nawet na stanowiskach niewymagających specjalnych kwalifikacji należy rozumieć polecenia i instrukcje.

Chociaż obecnie w wielu sektorach brakuje siły roboczej, osoby znające język duński mają największe szanse na znalezienie pracy.
Pracy należy szukać wytrwale

Wielu obcokrajowcom – nawet posiadającym wysokie kwalifikacje – trudno jest uzyskać zaproszenie na rozmowę o pracę. Jednak starania należy wytrwale kontynuować, dopóki nie znajdą Państwo pracodawcy, który dostrzeże i wykorzysta Państwa kwalifikacje.
Wiele sposobów na znalezienie pracy

Znalezienie pracy wymaga dużo wysiłku, należy próbować więc różnych sposobów, na przykład:

* Przeglądać oferty pracy w gazetach, czasopismach branżowych i fachowych.
* Kontaktować pracodawców, dla których chcieliby Państwo pracować, lub z własnej inicjatywy wysyłać podania o przyjęcie do pracy.
* Wykorzystać osobiste kontakty z osobami, które mają pracę.
* Szukać informacji i wskazówek w lokalnym urzędzie pracy.
* Szukać informacji i wskazówek w związku zawodowym.
* Starać się o pracę przez prywatne biura pośrednictwa pracy.
* Szukać ogłoszeń na Internecie (biblioteki publiczne zapewniają dostęp do Internetu).
* Zamieścić ogłoszenie w gazecie lub na Internecie.
* Dowiadywać się w urzędzie gminy lub w gminnym biurze pośrednictwa pracy, w jaki sposób można podnieść swoje kwalifikacje.

Podanie o pracę i rozmowa kwalifikacyjnaPisemne podanie o pracę

W wielu przypadkach należy wysłać pisemne podanie o pracę (list motywacyjny). Pomoc w napisaniu podania o pracę można uzyskać w biurze pośrednictwa pracy, w urzędzie gminy lub w związku zawodowym.
Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, często będzie to rozmowa z więcej niż jedną osobą, na przykład z dyrektorem naczelnym i z przedstawicielem pracowników.

W trakcie rozmowy będą oni starali się dowiedzieć, czy mają Państwo odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy oraz czy będą Państwo w stanie zaadaptować się w miejscu pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna daje także okazję do zadawania pytań na temat stanowiska, miejsca pracy oraz stawianych oczekiwań.
Umowa o pracę

Zatrudnieni pracownicy muszą otrzymać umowę o pracę. Umowa reguluje następujące kwestie:

* Wysokość pensji i wymiar czasu pracy
* Urlop
* Godziny rozpoczęcia pracy
* Okres wypowiedzenia.

Pracodawcy oczekują:

Zdolności porozumiewania się językiem duńskim w sposób wyraźny i zrozumiały, zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy. Odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Dobrze sformułowanego podania z życiorysem „Curriculum Vitae” (krótki opis wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wieku i zainteresowań) oraz dokumentacji kwalifikacji, na przykład kopii dyplomów, świadectw ukończenia kursów oraz referencji. Podanie o pracę może także zawierać informacje na temat zainteresowań i zajęć w czasie wolnym od pracy, łącznie z ewentualną pracą społeczną. Zdolności i chęci do pracy samodzielnej i zespołowej. Inicjatywy. Wszechstronności i otwarcia na nowe pomysły.

Przed wyjazdem do Danii:

Należy zabrać ze sobą dokumenty osobiste
Ważny paszport/dowód osobisty
Akt urodzenia lub świadectwo chrztu
Akt małżeństwa (jeśli jest to wymagane)
Akty urodzenia dzieci lub świadectwa chrztu (jeśli jest to wymagane)

Ubezpieczenie społeczne
Należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak również formularz UE jeśli taki posiadamy. O odpowiedni formularz trzeba dowiedzieć się w NFZ (www.nfz.gov.pl).

Umowa o pracę
Umowy o pracę powinny być sporządzone na piśmie oraz powinny opisywać wszystkie najistotniejsze warunki zatrudnienia. Należy sprawdzić warunki zatrudnienia opisane w umowie o pracę, abyśmy wiedzieli jakie warunki zostały nam zaoferowane. Nie wahajmy się pytać o wszystko o czym chcemy wiedzieć, a czego nam nie powiedziano lub co nie jest dla nas zrozumiałe.

Pozwolenie na pobyt/pracę
Przed rozpoczęciem pracy w Danii obywatele polscy muszą posiadać zarówno pozwolenie na pobyt jak również pozwolenie na pracę. Oba dokumenty można uzyskać jedynie wtedy gdy warunki wynagrodzenia i zatrudnienia odpowiadają duńskim standardom oraz gdy umowa o pracę obejmuje 30-37 godzin pracy tygodniowo. Pozwolenie na pobyt i na pracę zwykle obejmują okres 1 roku. Więcej informacji na www.us.dk, gdzie jest również sekcja w języku polskim.

Zmiana miejsca pobytu
Należy poinformować władze kraju, z którego się wyprowadzamy, o zmianie miejsca pobytu.

Zamieszkanie
Pracodawcy często pomagają w znalezieniu mieszkania, jednak w niektórych przypadkach tylko na kilka pierwszych tygodni. W przeciwnym razie, przed przyjazdem do Danii trzeba zapewnić sobie miejsce zamieszkania.

Ubezpieczenie
Pracujący w Danii ma prawo do takiego samego ubezpieczenia zdrowotnego jak obywatel duński. Jeżeli chce mieć prywatne ubezpieczenie zdrowotne/podróży, musi zakupić polisę przed wyjazdem. Należy upewnić się u swojego obecnego ubezpieczyciela, czy dotychczasowe ubezpieczenie mienia, OC oraz komunikacyjne będą aktualne podczas pobytu i pracy w Danii.

Potwierdzenie kwalifikacji

Należy postarać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych jeżeli wymaga tego nasz zawód.

Po przyjeździe do Danii

Karta podatkowa
Pracując w Danii trzeba wystąpić o kartę podatkową, którą można uzyskać w lokalnym urzędzie podatkowym. Pracownik zagraniczny musi stawić się w urzędzie podatkowym osobiście. Dalsze informacje można uzyskać pod numer telefonu + 45 72 22 18 18.

Rejestracja w rejestrze krajowym/numer personalny/ubezpieczenie zdrowotne
Jeżeli przeprowadzamy się do Danii musimy się zarejestrować w lokalnym rejestrze gminnym (ewidencji ludności), w gminie do której się przeprowadzamy. Potrzebne będą nam do tego dokumenty, między innymi zaświadczenie o pobycie lub pozwolenie na pobyt wydane przez „Udlændingestyrelsen”.

Po zarejestrowaniu się w rejestrze gminnym (ewidencji ludności) otrzymamy numer personalny oraz kartę medyczną uprawniającą do publicznej opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
Pamiętajmy, że ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest w Danii dobrowolne. Jeśli chcemy je mieć, sami musimy o nie zadbać.

Nauka języka duńskiego.
Po otrzymaniu numeru personalnego można skontaktować się z gminą w celu zapisania się na lekcje języka duńskiego.

Samochód
Należy sprawdzić, czy istnieje potrzeba rejestrowania naszego samochodu w Danii. Przeważnie można sprowadzić swój samochód do Danii jeżeli przebywa się w tym kraju krócej niż rok, a pobyt jest tymczasowy. Więcej informacji uzyskamy w miejscowym „Motorkontor” lub na www.politi.dk

Pasek z informacja o wynagrodzeniu za dany miesiąc
Osoba zatrudniona w Danii ma prawo do otrzymywania pisemnej informacji o każdym wynagrodzeniu (tzw. „pasek”). Pasek otrzymuje się bez względu na to czy pracodawca należy do organizacji związków pracodawców czy nie. Pasek jest istotnym dokumentem, ponieważ zawiera informację o wynagrodzeniu, podatkach i składkach na ubezpieczenie jakie zostały zapłacone przez pracodawcę.

Podczas pracy w Danii

Wypadki przy pracy
Każdy pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć swoich pracowników od wypadków przy pracy. Z ubezpieczenia pracodawcy pokrywane są odszkodowania oraz koszty postępowania w sprawie pracownika.

Krajowa komisja ds. wypadków przy pracy decyduje o tym, czy wypadek lub choroba kwalifikuje się do rozpoznania jako wypadek przy pracy. Komisja decyduje również o wysokości odszkodowania. Więcej informacji w języku angielskim można uzyskać na stronie internetowej www.ask.dk.

Środowisko pracy

Warunki pracy reguluje w szczególności Ustawa o Warunkach Pracy. Ustawa ta zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy zarówno pod względem zdrowia i higieny pracy oraz to, że warunki pracy są systematycznie udoskonalane równolegle z technologicznym i socjalnym rozwojem społeczeństwa.

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w miejscu pracy. Jednocześnie pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu pracy. Oznacza to, że pracownik musi używać wyposażenia ochronnego udostępnionego przez pracodawcę. Więcej wskazówek w języku polskim dotyczących warunków pracy można znaleźć na stronie internetowej www.at.dk.

Wynagrodzenie i duńskie związki zawodowe

W Danii nie ma uregulowań dotyczących minimalnego wynagrodzenia jakie otrzymuje się za wykonanie danej pracy. Wynagrodzenie oraz warunki pracy określają umowy zbiorowe negocjowane przez związki zawodowe i organizacje pracodawców. Z tego powodu wielu pracowników należy do związków zawodowych. Przynależność do związków zawodowych w Danii jest dobrowolna, ale jest to częsta praktyka w zakładach pracy. Więcej informacji w języku polskim dotyczących duńskiego rynku pracy można uzyskać na stronie internetowej www.bm.dk.


[Posted on: 10 Styczeń  2008, 09:24:05]
Wydział Konsularny Ambasady informuje, że Związki Zawodowe Branży Budowlanej "DANSKBYGGERI" opublikowały broszurę "Informacja dla pracowników z Polski" zawierającą niezbędne dane dotyczące pobytu i pracy w Danii.

link: http://www.kopenhaga.polemb.net/files/komunikaty/Info%20dla%20prac%20z%20Polski.pdf

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej