Ogólne > Pomoc!

Poradnik emigranta

(1/8) > >>

MargaretMitchell:
PODATEK DOCHODOWY - wymagania dla zatrudnionych na umowę o pracę

Polak, który zamierza pracować w Danii na umowę o pracę, powinien uzyskać numer ewidencyjny. Dodatkowo musi posiadać kartę podatkową.

Polak, który zamierza rozpocząć pracę w Danii, musi dopełnić nie tylko obowiązków administracyjnych, ale też podatkowych. Formalności podatkowe wiążą się ściśle z obowiązkami dotyczącymi zatrudnienia. Polski podatnik przede wszystkim powinien otrzymać pozwolenie na pracę w Danii. Dodatkowo musi mieć pozwolenie na pobyt, które wymagane jest w przypadku pracy powyżej trzech miesięcy. Na terytorium Danii można przebywać bez konieczności posiadania różnego rodzaju pozwoleń przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli planujemy wyjazd dłuższy, musimy złożyć wniosek o wydanie karty pobytu. Obywatele polscy mający środki utrzymania mogą pozostawać w Danii przez sześć miesięcy w celu poszukiwania pracy. Mają w tym czasie dostęp do ofert pracy w duńskich urzędach pracy (Arbejdsformidlingen). Aby otrzymać pozwolenie na pobyt i pracę, musimy posiadać konkretną ofertę zatrudnienia lub umowę o pracę u konkretnego pracodawcy. Pozwolenia na pobyt i pracę wydawane są nie dłużej niż na jeden rok.

Numer CPR

Zagraniczni pracownicy zatrudnieni w Danii oraz osoby, które zamierzają przebywać w Danii ponad trzy miesiące, zobowiązani są posiadać duński numer CPR (odpowiednik PESEL) dla celów administracji wynagrodzenia. Osoby przeprowadzające się do Danii zobowiązane są zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Ludności (Folkeregisteret). Po dokonaniu rejestracji otrzymuje się numer identyfikacyjny (CPR-nummer) oraz kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku tymczasowego pobytu w Danii, np. w związku z pracą sezonową, pracownikowi z zagranicy nie może być przydzielony numer CPR. W zamian może on otrzymać numer podatnika płacącego podatek pobierany u źródła przychodu (kildeskattenummer) w urzędzie podatkowym, któremu podlega zakład pracy.

Karta podatkowa

Osoby pracujące w Danii powinny posiadać kartę podatkową. Aby ją otrzymać, należy zwrócić się do urzędu podatkowego. Pracownicy z zagranicy zobowiązani są stawić się osobiście w urzędzie podatkowym i okazać dowód tożsamości. Jeśli dana osoba posiada tymczasowy pobyt w Danii, np. w charakterze pracownika sezonowego, kartę podatkową wystawia wydział dla obcokrajowców urzędu podatkowego. Jeśli dana osoba jest podatnikiem podlegającym pełnemu opodatkowaniu z racji posiadania miejsca zamieszkania w Danii lub przebywania w Danii w nieprzerwanym okresie przekraczającym sześć miesięcy, kartę podatkową wydaje zwykły dział obsługi urzędu podatkowego.

Podatnik otrzymuje kartę podatkową, aby pracodawca mógł odprowadzać podatek dochodowy. Jeśli pracownik nie otrzyma karty podatkowej od organu podatkowego, pracodawca ma obowiązek odprowadzenia 60 proc. wynagrodzenia na poczet podatku bez ulg podatkowych.

Karta podatkowa składa się z dwóch części: karty głównej i dodatkowej. Z karty głównej, którą należy przedłożyć pracodawcy, wynika, jaki procent podatku pracodawca powinien odprowadzić z wynagrodzenia. Karta dodatkowa potrzebna jest, gdy pracownik posiada więcej niż jedno miejsce pracy - kilku pracodawców w Danii. Karta podatkowa zawiera informacje o osobistych ulgach podatkowych pracownika oraz stawce podatkowej, którą jest on opodatkowany.

PRZYKŁAD: ZMIANA KARTY PODATKOWEJ

Podatnik pracuje legalnie jako pracownik sezonowy w Danii i otrzymał kartę podatkową, według której płaci 38 proc. podatku. Może on dodatkowo skorzystać z dziennej ulgi podatkowej (613 koron). Warunkiem tego odpisu jest zawarcie umowy o pracę na czas określony (nie dłuższy niż rok), czasowy pobyt w siedzibie pracodawcy lub w jej pobliżu (pracodawca nie opłaca zakwaterowania i wyżywienia), stałe zameldowanie (zamieszkanie) w Polsce. W celu zmiany karty podatkowej podatnik może udać się z przetłumaczonym na język angielski oświadczeniem o zameldowaniu w Polsce (dodatkowo może być np. ostatni rachunek za czynsz), z wnioskiem o uwzględnienie dodatkowego odpisu.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W celu uzyskania karty podatkowej należy dostarczyć:

 dokument potwierdzający datę urodzenia
 dowód tożsamości ze zdjęciem (np. paszport)
 umowę o pracę z informacją o wynagrodzeniu
 ewentualnie dokumenty dotyczące małżonka przebywającego w Polsce.

KONIECZNE KONTO

Pracownik musi otworzyć rachunek bankowy, tzw. Nem-konto, na które będzie wpływało wynagrodzenie oraz ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.


MargaretMitchell:
W jakich sprawach do konsula
Na pomoc i opiekę konsula może liczyć obywatel polski, który wyjechał za granicę jako turysta, czasowo do pracy lub na studia albo z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Otrzyma pomoc w razie wypadku, choroby, utraty dokumentów i aresztowania.

Polski konsul zapewnia pomoc obywatelom polskim, którzy przebywają w tym kraju, gdzie sprawuje on swój urząd bez względu na to, czy są turystami, pracują na czarno albo na podstawie zezwolenia, studiują albo postanowili osiedlić się tam na stałe. Pomaga osobom aresztowanym i zatrzymanym, reprezentuje obywateli polskich przed sądami, wykonuje czynności związane z zabezpieczeniem spadków, a nawet może udzielić pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do kraju.

Konflikt z prawem

Obywatel polski aresztowany lub w inny sposób pozbawiony wolności za granicą powinien od razu domagać się, aby umożliwiono mu kontakt z konsulem albo aby przynajmniej zawiadomiono go o jego zatrzymaniu. Konsul czuwa nad tym, aby zatrzymany miał ochronę prawną i był traktowany zgodnie z prawami państwa, w którym został pozbawiony wolności oraz zgodnie z prawem i zwyczajami międzynarodowymi. Na przykład może domagać się, aby udzielono informacji o przyczynach zatrzymania i stawianych zarzutach, odwiedzić ich, porozumiewać się z nimi, a nawet z ich rodziną i bliskimi.

Natomiast już podczas toczącego się postępowania przed sądem lub innym organem udziela obywatelowi polskiemu informacji o stanie sprawy i o przepisach dotyczących postępowania.

Przed zagranicznym sądem

Każdy obywatel polski, nie tylko zatrzymany, może żądać od konsula informacji o przepisach regulujących jego prawa, interesy i obowiązki, które obowiązują w danym państwie. Natomiast już po powrocie do kraju emigrant, który pozostawił niezakończone sprawy za granicą może nadal korzystać z pomocy konsula. Na przykład na jego wniosek konsul wystąpi do zagranicznego sądu o odpis orzeczenia sądowego, a także pomoże mu uzyskać dokumenty, na przykład stanu cywilnego i zaświadczenia pracy.

Natomiast z urzędu konsul podejmuje niezbędne czynności przed sądami i władzami zagranicznego państwa dla ochrony praw i interesów Polaków, jeżeli z powodu nieobecności lub z innej ważnej przyczyny sami nie mogą bronić ich i nie ustanowili pełnomocników.

Pieniądze na powrót

Obywatelowi polskiemu przebywającemu czasowo w innym kraju konsul może udzielić pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu, jeżeli on sam nie może ich pokryć. Pomoc udzielana jest za poręczeniem majątkowym lub bez niego. Jednakże zawsze otrzymaną kwotę trzeba zwrócić. Konsul może też pośredniczyć w przekazaniu pieniędzy na pokrycie kosztów powrotu do Polski. Pomoc udzielana jest na pisemny wniosek sporządzony na formularzu, który można otrzymać w konsulacie.

Udzielenie pomocy za poręczeniem majątkowym polega na tym, że równowartość kwoty, jaką wypłacił konsul, poręczyciel (osoba fizyczna lub instytucja) w kraju wpłaci na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych albo urzędu konsularnego. Kwota poręczenia zostanie przekazana poręczycielowi dopabuse wówczas, gdy po powrocie do kraju obywatel polski sam ureguluje zobowiązanie.

W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZA

Konsul sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów, poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach, datę okazania dokumentów, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo albo niestawiennictwo osoby.

MargaretMitchell:
Jak wziąć ślub z cudzoziemcem
Emigrant, który chce się ożenić, nie musi w tym celu wracać do kraju. Ślubu może udzielić mu konsul. Małżeństwo z cudzoziemcem można zawrzeć również w Polsce przed kabusewnikiem urzędu stanu cywilnego.

Konsul przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wówczas, gdy narzeczeni mają obywatelstwo polskie. Przyjmuje też oświadczenie o nazwisku małżonków i ich dzieci. Natomiast przebywający za granicą Polak może wziąć ślub z cudzoziemcem przed organem powołanym do tego w państwie pobytu. Przedtem jednak powinien uzyskać zaświadczenie od konsula o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Także w kraju

Z cudzoziemcem można zawrzeć małżeństwo również w Polsce. Wówczas cudzoziemiec powinien złożyć kabusewnikowi urzędu stanu cywilnego dokument potwierdzający, że może wziąć ślub według prawa ojczystego. Gdyby jednak uzyskanie dokumentu napotykało trudne do przezwyciężenia przeszkody, to wówczas polski sąd w postępowaniu nieprocesowym może cudzoziemca zwolnić z tego obowiązku. Zanim sąd postanowi o zwolnieniu, powinien ustalić, czy na podstawie prawa ojczystego cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo. Sprzeczność ojczystego prawa cudzoziemca z podstawowymi zasadami obowiązującego w Polsce porządku publicznego stanowi nieusuwalną przeszkodę do zawarcia małżeństwa.

Zdolność prawna cudzoziemca do zawarcia małżeństwa według polskiego prawa, czyli małżeństwa laickiego, jest niezależna od wyznania i zakazów religijnych co do małżeństw z osobami innych wyznań. Nie jest więc przeszkodą do zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. Niektóre kraje nie przewidują wydawania dokumentów stwierdzających możliwość zawarcia małżeństwa według prawa krajowego. Są to: Albania, Australia, Chorwacja, Estonia, Grecja, Hiszpania, Serbia i Czarnogóra, Litwa, Malta, Macedonia, Rumunia i Ukraina.

Jakie obywatelstwo
Zawarcie małżeństwa przez Polaka z cudzoziemcem nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków. Natomiast dziecko przez urodzenie nabywa obywatelstwo polskie, gdy oboje rodzice, nawet przebywający za granicą, są obywatelami polskimi albo przynajmniej jedno z nich jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem innego państwa.

Jednak rodzice w ciągu trzech miesięcy od urodzenia się dziecka mogą złożyć zgodnie oświadczenie przed właściwym organem i wybrać dla niego obywatelstwo obcego państwa. Uprawnienie takie przysługuje im wówczas, gdy jedno z rodziców jest obywatelem tego kraju, a według prawa tam obowiązującego dziecko może nabyć obywatelstwo. Jeżeli między rodzicami nie ma porozumienia w sprawie obywatelstwa dziecka, to w ciągu trzech miesięcy od jego urodzin mogą się zwrócić o rozstrzygnięcie do polskiego sądu. Zdarza się, że w ciągu roku od dnia urodzin nastąpi zmiana obywatelstwa jednego lub obojga rodziców. Wtedy w ciągu trzech miesięcy od tej zmiany mogą podjąć decyzję w sprawie obywatelstwa dziecka.

KONIECZNE ZEZWOLENIA

Prawodawstwa niektórych państw europejskich uzależniają ważność na swoim obszarze małżeństw z cudzoziemcami od zezwolenia na zawarcie małżeństwa.

Państwa, których ustawodawstwa wymagają uzyskanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa z cudzoziemcami, to np. Jemen, Kambodża, Kuwejt, Libia, Sudan, Syria, Zambia. Ustawodawstwo Zambii przewiduje wręcz zakaz małżeństw studentów studiujących za granicą z obywatelami państw obcych.

żródło: Gazeta Prawna

MargaretMitchell:
Jak uniknąć płacenia w Polsce podatków od zagranicznych dochodów

Zmiana miejsca zamieszkania pozwala uniknąć obowiązku opłacania podatków od dochodów zagranicznych w Polsce. Wystarczy na ponad pół roku wyjechać z kraju i zabrać ze sobą rodzinę.

Od początku 2007 r. w ustawie o PIT znajduje się definicja miejsca zamieszkania. Polak, pracujący za granicą ponad pół roku, może zmienić miejsce zamieszkania i tym samym uniknąć płacenia podatku w kraju. Korzyści z przeniesienia swojej rezydencji podatkowej odczują głównie osoby, które pracują w krajach, gdzie umowa międzynarodowa przewiduje jako me- todę unikania podwójnego opodatkowania odliczenie proporcjonalne. W krajach UE będą to: Austria, Dania, Holandia, Finlandia i Belgia.

Dla osób pracujących za granicą podstawową kwestią w zakresie rozliczeń podatkowych jest określenie miejsca zamieszkania. Od niego zależy, jakiemu obowiązkowi podatkowemu dana osoba w Polsce podlega - czy nieograniczonemu (rozliczenie wszystkich uzyskanych dochodów) czy ograniczonemu (rozliczenie tylko dochodów polskich).

Aby nie płacić podatku od zagranicznych dochodów, wystarczy wyjechać z Polski przed upływem 183 dni i zabrać ze sobą rodzinę. Wtedy miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych zostanie przeniesione za granicę. To z kolei spowoduje, że osoba, która w danym roku będzie zarabiać tylko poza Polską nie będzie już musiała rozliczać się z polskim fiskusem. Takie konsekwencje wynikają z definicji miejsca zamieszkania, zgodnie z którą za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W konsekwencji, aby uniknąć płacenia podatku od dochodów zagranicznych polskiemu fiskusowi, trzeba albo zmienić swoje miejsce zamieszkania na zagraniczne, albo przenieść swoje centrum interesów życiowych. Określając centrum interesów osobistych należy uwzględnić wszelkie powiązania rodzinne, społeczne, polityczne, kulturalne, związane z zainteresowaniami itp. Natomiast na centrum interesów gospodarczych mogą składać się takie przesłanki, jak miejsce wykonywania pracy, posiadane inwestycje, kontrakty i inne.

CO ZROBIĆ, ŻEBY ZMIENIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Polak pracujący za granicą jest traktowany jako osoba niemająca miejsca zamieszkania w Polsce w danym roku, jeśli:

- wyjedzie z Polski w pierwszej połowie roku i zabierze ze sobą rodzinę (gdy Polak wyjedzie z Polski w drugiej połowie roku, będzie uznawany za mającego miejsce zamieszkania w Polsce, bo jego pobyt w kraju przekroczy 183 dni);
- postara się o certyfikat rezydencji. Od rozliczania się z dochodów zagranicznych w Polsce będzie mógł podatnika uchronić certyfikat rezydencji wydany przez kraj, w którym pracuje. Trzeba jednak podkreślić, że dokument taki wydaje tylko administracja podatkowa państwa, w którym dana osoba przebywa. Zasady jego otrzymywania są indywidualnie ustalane w danym państwie;
- zaktualizuje NIP - jedną z przesłanek, która będzie przemawiać za zmianą miejsca zamieszkania na zagraniczne, będzie złożenie aktualizacji NIP-3 do polskiego urzędu skarbowego, podając w niej, jako nowe miejsce zamieszkania, miejsce zagraniczne.
SŁOWNIK

Metoda proporcjonalnego odliczenia - zagraniczny podatek uiszczony już zagranicą zostanie zaliczony na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów - w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.

żródło: Gazeta Prawna

piatka:
Margaret :) wyszukaj jeszcze jakis poradnik, zeby nie placic poDatku w Polsce
 i jednoczesnie nie placic w Danii    ;D ;D ;D

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej